Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) indywidualnej dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej

Działając na podstawie art.29 ust.1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 849)

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacja medyczna po upływie okresów przechowywania, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczy.

W związku z powyższym informujemy, że WOTUiW w Toruniu będzie dokonywał brakowania indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego z roku 2001.

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej (w tej dokumentacji) do uzyskania dokumentacji.

Wydanie dokumentacji następuje po uprzednim złożeniu wniosku, w którym należy określić w szczególności rok pobytu pacjenta oraz oddział, w którym pacjent przebywał.

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2023 roku.

Wnioski należy wypełnić zgodnie z załączonym formularzem i przesłać na adres:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU

Szosa Bydgoska 1

87-100 Toruń

lub na adres e-mail:

wotuiw@wotuiw.torun.pl

Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej mogą zgłaszać się do WOTUiW w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-11:00.

 

 

 

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej