• Home
 • Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień
 • Założenia programowe

Założenia programowe

Przyjęty program i założenia funkcjonalne w głównej mierze opracowano w oparciu o model Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR – ang. Brief Solution Focused Therapy). Ponadto niektóre rozwiązania programowe zaczerpnięto z modelu psychoedukacyjnego (podejście poznawczo-behawioralne) i idei społeczności terapeutycznej. 

Program terapeutyczny: 
Na program ośrodka składają się poniżej wyszczególnione elementy:

 1. Terapia indywidualna – osobiste plany terapii 
  Każda osoba współpracuje ze swoim indywidualnym konsultantem, którego wybiera osobiście z pośród członków zespołu terapeutycznego ciągu pierwszego tygodnia pobytu.  Na spotkaniach z nim określa swoje cele, potrzeby i określa strategie służące ich realizacji (osobiste plany terapii).  Indywidualne sesje terapeutyczne mają miejsce raz w tygodniu. 

 2. Terapia grupowa 
  a) zajęcia obowiązkowe 
  Zajęcia grupowe mają miejsce dwa razy w tygodniu. Służą one lepszemu poznaniu siebie i grupy, rozpoznaniu swoich problemów/potrzeb, motywacji do zmiany, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, wyznaczania i realizacji osobistych celów, itp. 

  b) zajęcia nieobowiązkowe 
  Dodatkowo w wybrane dni tygodnia mają miejsce zajęcia nadobowiązkowe, w których udział biorą osoby niezależnie od przynależności do danej grupy terapeutycznej i czasu pobytu w ośrodku. Wyznacznikiem uczestnictwa są specyficzne potrzeby i chęć udziału w zajęciach. Przykładowa tematyka takich zajęć: poczucie własnej wartości, problematyka HIV/AIDS, wartości osobiste, radzenie sobie ze złością, samookaleczenia, mediacje rówieśnicze, itp. 

 3. Terapia rodzinna
  Raz w miesiącu odbywają się obowiązkowe zjazdy rodzinne, podczas których. rodzice i bliscy naszych rezydentów uczestniczą w zajęciach grupowych. Istotną część terapii stanowią także indywidualne sesje terapeutyczne całej rodziny oraz tzw. sesje multirodzinne, w których bierze udział kilka rodzin wraz z dziećmi. W miarę możliwości w spotkaniach tych mogą brać udziała także inne osoby, stanowiące naturalną sieć wsparcia, np. przyjaciel, partner, partnerka, pedagog szkolny, kurator sądowy, itp.
  Wychodzimy z założenia, że nasi klienci, szczególnie nieletni, są zależni od swoich bliskich i rodzina stanowi cenne źródło ich wsparcia, stąd jest ona włączana w proces terapii tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Przekonanie to opieramy m. in. na uznaniu, że rodzice znają najlepiej swoje dziecko – kiedy było dobrze i kiedy było źle - oraz są ostatnimi, którzy zrezygnują z pomagania jemu. Stąd też możliwy jest w zasadzie nieograniczony kontakt telefoniczny z najbliższą rodziną, częste odwiedziny, wyjazdy na przepustki, itp.  

 4. Program Starszy Brat–Starsza Siostra 
  Do współpracy z ośrodkiem zaproszona jest grupa wolontariuszy, którzy są pomocni wychowankom w rozwiązywaniu bieżących problemów, w nadrabianiu zaległości szkolnych, towarzyszeniu im w trudnych chwilach itp. Na określonym etapie pobytu wolontariusze i klienci łączeni są w pary na zasadzie przyrodniego rodzeństwa. Stanowią dla nich tym samym dodatkowe źródło wsparcia. 

 5. Zajęcia sportowo–rekreacyjne 
  Od poniedziałku do piątku popołudniami mają miejsce zajęcia rekreacyjno-rozwojowe (nieobowiązkowe). Oferta tych zajęć jest zróżnicowana i zależna od naszych aktualnych możliwości (np. treningi z piłki nożnej, zajęcia muzyczne, kulinarne, filmowe, taneczne, itp.). Każdy z wychowanków ma prawo wybrać sobie określone zajęcia i jest zobowiązany do uczestniczenia w minimum dwóch zajęć w tygodniu. 

 6. Zasady funkcjonowania społeczności terapeutycznej 
  Codziennie odbywają się dwie społeczności: Powitanie Dnia i Pożegnanie Dnia, na których omawiane są bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania całego ośrodka, rozwiązywane konflikty, itp. Ponadto ważnym elementem funkcjonowania Społeczności ośrodka są funkcje pełnione przez poszczególne osoby np.: Prezes Społeczności, Gospodarz Domu, Kierownik Pracy, Kierownik SOS, Szef Kuchni itp. Powyższe funkcje mają walor terapeutyczny, uczą odpowiedzialności i obowiązkowości. 

 7. Opieka medyczna
  Podopieczni oddziału maja zapewnioną opiekę medyczną. Z chwilą przyjęcia na oddział podlegają obowiązkowym badaniom wstępnym, trzy razy w tygodniu istnieje możliwość konsultacji lekarskiej. W razie pilnej konieczności taka możliwość zapewniona jest także w pozostałe dni. Dodatkowo okresowo wspomagają nas stażyści, gdyż placówka nasza jest ośrodkiem stażowym dla lekarzy, którzy realizują specjalizację z zakresu psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej.

 

Drukuj

All for Joomla All for Webmasters