Czas trwania terapii:
7 miesięcy

Dla kogo jest terapia:
przyjmujemy pacjentów od 14 do 20 roku życia, uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych.

Podstawowe założenia programu terapii:

Przyjęty program i założenia funkcjonalne w głównej mierze opracowano w oparciu o model Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR – ang. Brief Solution Focused Therapy). Ponadto niektóre rozwiązania programowe zaczerpnięto z podejścia poznawczo-behawioralnego i idei społeczności terapeutycznej.

Na program ośrodka składają się poniżej wyszczególnione elementy:
1. Terapia indywidualna:
Każda osoba współpracuje ze swoim indywidualnym konsultantem, którego wybiera osobiście spośród członków zespołu terapeutycznego w ciągu pierwszego tygodnia pobytu.  Na spotkaniach z nim określa swoje cele, potrzeby i określa strategie służące ich realizacji (plany terapii).  Indywidualne sesje terapeutyczne mają miejsce raz w tygodniu.
2. Terapia grupowa
a) zajęcia obowiązkowe
Zajęcia grupowe mają miejsce dwa razy w tygodniu. Służą one lepszemu poznaniu siebie i grupy, rozpoznaniu swoich problemów/potrzeb, motywacji do zmiany, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, wyznaczania i realizacji osobistych celów itp.

b) zajęcia nieobowiązkowe
Dodatkowo w wybrane dni tygodnia mają miejsce zajęcia nadobowiązkowe, w których udział biorą osoby niezależnie od przynależności do danej grupy terapeutycznej i czasu pobytu w ośrodku. Wyznacznikiem uczestnictwa są specyficzne potrzeby i chęć udziału w zajęciach. Przykładowa tematyka takich zajęć: poczucie własnej wartości, problematyka HIV/AIDS, wartości osobiste, radzenie sobie ze złością, samookaleczenia, mediacje rówieśnicze itp.
3. Terapia rodzinna
Raz w miesiącu odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla rodziców/opiekunów, podczas których rodzice i bliscy naszych pacjentów uczestniczą w zajęciach grupowych. W przypadku ograniczeń i wprowadzanych obostrzeń spotkania te odbywają się na platformie zoom. Istotną część terapii stanowią także indywidualne sesje terapeutyczne całej rodziny oraz tzw. sesje multirodzinne, w których bierze udział kilka rodzin wraz z dziećmi. W miarę możliwości w spotkaniach tych mogą brać udział także inne osoby, stanowiące naturalną sieć wsparcia np. przyjaciel, partner, partnerka, pedagog szkolny, kurator sądowy itp.
Wychodzimy z założenia, że nasi klienci, szczególnie nieletni, są zależni od swoich bliskich i rodzina stanowi cenne źródło ich wsparcia, stąd jest ona włączana w proces terapii tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Przekonanie to opieramy m. in. na uznaniu, że rodzice znają najlepiej swoje dziecko – kiedy było dobrze i kiedy było źle – oraz są ostatnimi, którzy zrezygnują z pomagania . Stąd też możliwy jest w zasadzie nieograniczony kontakt telefoniczny z najbliższą rodziną, częste odwiedziny, wyjazdy na przepustki itp.
4. Program Starszy Brat–Starsza Siostra
Do współpracy z ośrodkiem zaproszona jest grupa wolontariuszy, którzy są pomocni wychowankom w rozwiązywaniu bieżących problemów, w nadrabianiu zaległości szkolnych, towarzyszeniu im w trudnych chwilach itp. Na określonym etapie pobytu wolontariusze i klienci łączeni są w pary na zasadzie przyrodniego rodzeństwa. Stanowią dla nich tym samym dodatkowe źródło wsparcia.
5. Zajęcia sportowo–rekreacyjne
Od poniedziałku do piątku popołudniami mają miejsce zajęcia rekreacyjno-rozwojowe (nieobowiązkowe). Oferta tych zajęć jest zróżnicowana i zależna od naszych aktualnych możliwości (np. treningi z piłki nożnej, zajęcia muzyczne, kulinarne, filmowe, taneczne itp.). Każdy z wychowanków ma prawo wybrać sobie określone zajęcia i jest zobowiązany do uczestniczenia w minimum dwóch zajęciach w tygodniu.
6. Zasady funkcjonowania społeczności terapeutycznej
Codziennie odbywają się dwie społeczności: Powitanie Dnia i Pożegnanie Dnia, na których omawiane są bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania całego ośrodka, rozwiązywane konflikty oraz planowane cele. Ponadto ważnym elementem funkcjonowania ośrodka są funkcje pełnione przez poszczególne osoby np.: Prezes Społeczności, Gospodarz Domu, Kierownik Pracy, Kierownik SOS, Szef Kuchni itp. Powyższe funkcje mają walor terapeutyczny, uczą odpowiedzialności i obowiązkowości.
7. Opieka medyczna
Podopieczni oddziału maja zapewnioną opiekę medyczną: pielęgniarską i lekarską. Z chwilą przyjęcia na oddział podlegają obowiązkowym badaniom wstępnym wykonywanym zarówno przez pielęgniarkę jak i lekarza. Podczas pobytu pozostają pod stałą opieką medyczną.