REGULAMIN ODDZIAŁU DZIENNEGO ODWYKOWEGO– pt., godz. 800-1400

 

 1. Pacjent ma obowiązek zapoznania się i podpisania Regulaminu w dniu przyjęcia.
 2. Podstawowym warunkiem uczestniczenia w terapii jest zachowanie ABSTYNENCJI od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość (narkotyków, leków, piwa i wina bezalkoholowego). Konieczność przyjmowania leków jest konsultowana z lekarzem Poradni.
 3. Badanie alkomatem wykonywane jest w dniu przyjęcia do Oddziału oraz codziennie podczas pobytu. Również badania na obecność innych substancji psychoaktywnych mogą być wykonane każdego dnia w razie wątpliwości abstynencji pacjenta. Odmowa pacjenta na wykonywanie w/w badań jest jednoznaczna ze złamaniem abstynencji.
 4. Podczas pobytu w Oddziale pacjent ma prawo do:
 • mówienia o sobie i swoich problemach;
 • szczerości w wypowiadaniu swych odczuć i myśli;
 • mówienia bez poczucia winy: nie wiem, nie rozumiem, oczekuję wsparcia i pomocy.
 1. Obowiązki pacjenta podczas pobytu w Oddziale:
 • obecność i punktualne stawianie się na zajęcia;
 • realizacja zadań wynikających z programu terapeutycznego;
 • dbanie o higienę osobistą;
 • utrzymanie czystości w salach terapeutycznych (np. spożywanie posiłków i napojów w wyznaczonym do tego miejscu);
 • wyciszenie telefonu komórkowego i zakaz korzystania z niego podczas zajęć;
 • przestrzeganie zasad pracy w grupie.
 1. Pacjenta obowiązuje kierowanie się zasadą poszanowania tajemnicy oraz przestrzeganie zasady dyskrecji wobec innych pacjentów (dotyczy to spraw i zdarzeń z zajęć, grup terapeutycznych, kontaktów indywidualnych).
 2. Prawo do zwolnienia pacjenta z określonych zajęć lub udzielania przepustek całodniowych ma terapeuta prowadzący zajęcia w danym dniu. Zwolnienia lub przepustki udzielane mogą być w następujących sytuacjach:
 • na zlecenie lekarza (badania specjalistyczne, konsultacje itd., choroba somatyczna),
 • w wypadkach losowych (np. śmierć najbliższej osoby),
 • wezwanie do sądu, kuratora zawodowego, policji, itp.
 1. W każdej z wyżej wymienionych sytuacji pacjent jest zobowiązany do powiadomienia o swojej nieobecności pracownika rejestracji Poradni (do godz.1000, w pierwszym dniu nieobecności na zajęciach) oraz dostarczenia osobiście w danym dniu (do godz.1400) usprawiedliwienia swojej nieobecności z potwierdzeniem godzin nieobecności.
 2. W wypadku nieobecności na zajęciach tematycznych pacjent jest zobowiązany ustalić ze swoim terapeutą indywidualnym formę zaliczenia opuszczonego tematu.
 3. Przepustki są rejestrowane w karcie przepustek. Możliwe jest tylko 5 przepustek na cały pobyt pacjenta w Oddziale. Każde zwolnienie z zajęć powyżej 10 min musi być zarejestrowaną przepustką.
 4. Podczas pobytu obowiązuje zakaz:
 • palenia papierosów (poza miejscem do tego wyznaczonym),
 • jedzenia w czasie zajęć,
 • gry w karty,
 • stosowania agresji słownej i fizycznej,
 • wypowiadania opinii pochwalających picie alkoholu i lekceważenie abstynenckich zobowiązań, opowiadanie „pijackich” dowcipów,
 • używania odświeżaczy do ust, gum do żucia, cukierków miętowych,
 • wchodzenia w związki emocjonalne z innym pacjentem,
 • wychodzenia z budynku Poradni w czasie silnych wiatrów.
 1. Przedstawicielem pacjentów jest OSOBA DYŻURNA grupy – łącznik terapeuty, pacjenta indywidualnego
  i problemów grupy.
 2. Pacjent ponosi odpowiedzialność za mienie materialne Oddziału.
 3. Parkowanie auta na terenie Ośrodka jest zabronione.
 4. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, łamania zasad Oddziału, wyciągane są konsekwencje:
 • upomnienie ustne lub ostrzeżenie z wpisem do karty w przypadku łamania pkt. 5, 6, 7, 8;
 • natychmiastowy wypis w związku z otrzymaniem trzeciego ostrzeżenia lub naruszeniem pkt 3.( wyj. Zgłoszenie złamania abstynencji przed sprawdzeniem alkotestem, przed zajęciami.
 1. Przepustki inne niż wymienione w pkt. 7 są udzielane przez terapeutę indywidualnego.
 2. Podczas pobytu w ośrodku obowiązuje zakaz wychodzenia poza jego teren.
 3. Badanie alkomatem godz. 8:15 w rejestracji Poradni.
 4. Zakaz przynoszenia i rozpowszechniania wszelkich zakazanych substancji psychoaktywnych – w konsekwencji usunięcie z Oddziału Dziennego i okres karencji – 3 miesiące.
 5. Zespół terapeutyczny wyznacza warunki zawieszenia leczenia i zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
  w wyjątkowych przypadkach.

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Oddziału Dziennego Odwykowego.

podpis pacjenta

obowiązuje od 10.08.2023