Regulamin Wewnętrzny Oddziału Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu

Regulamin wewnętrzny OKTU określa prawa i obowiązki pacjentów Oddziału w trakcie terapii. Wszystkich pacjentów obowiązują zasady ujęte w regulaminie wewnętrznym OKTU. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pacjentom, niektóre z tych zasad mogą ograniczać prawa wynikające  z Karty Praw Pacjenta.

1.  Pacjenci Oddziału mają prawo:

 •  do uzyskania pełnej informacji dotyczącej pobytu w Oddziale i proponowanej terapii,
 •  do wyrażania własnych potrzeb oraz oczekiwań co do treści i celów terapii,
 •  do poszanowania godności,
 •  do wyrażania własnego zdania i podejmowania autonomicznych decyzji,
 •  do odwoływania się od decyzji społeczności w uzasadnionym przypadku na zebraniu klinicznym terapeutów Oddziału, wcześniej przedstawiając zagadnienie terapeucie dyżurnemu. Ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Oddziału.
 •  do korzystania z telefonów komórkowych, o ile nie koliduje to z procesem terapeutycznym,
 •  do przechowywania pieniędzy oraz rzeczy wartościowych w depozycie Oddziału.

2.  Pacjentów Oddziału obowiązują zasady:

 •  uczestniczenia we wszystkich zajęciach terapeutycznych przewidzianych w programie terapeutycznym Oddziału,
 •  abstynencji narkotykowej, alkoholowej i seksualnej (abstynencja seksualna oznacza zakaz kontaktów seksualnych i relacji intymnych między pacjentami),
 •  całkowitego zakazu posiadania i używania w trakcie terapii wszelkich środków odurzających oraz napojów alkoholowych (wniesienie na Oddział narkotyków będzie skutkowało zgłoszeniem tego faktu na Policję),
 •   poddawania się kontroli abstynencji i kontroli rzeczy osobistych oraz kontroli osobistej,
 •   dyskrecji, tzn. zachowania tajemnicy co do osób i faktów, poruszanych w trakcie zajęć terapeutycznych,
 •   dbania o higienę osobistą, czystość i mienie Oddziału,
 •   kultury słowa i zachowania, czyli zakaz stosowania wszelkich form agresji fizycznej i słownej,
 •   nieposiadania na Oddziale jakiejkolwiek broni,
 •   unikania rozmów na temat narkotyków i sytuacji związanych z ich zażywaniem (za wyjątkiem zajęć terapeutycznych),
 •   palenia w wyznaczonym do tego miejscu,
 •  dbania o dobre imię Oddziału Krótkoterminowej Terapii Uzależnień oraz przestrzegania obowiązującego prawa RP.

3.  Złamanie abstynencji od narkotyków i alkoholu (testy i badanie alkomatem przeprowadzone w OKTU) skutkować będzie usunięciem z Oddziału. 

4.  W trakcie terapii obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania jakichkolwiek leków oraz substancji pozalekowych (np.sterydów) nie wpisanych do Indywidualnej Karty Zleceń Lekarskich przez lekarza Ośrodka.

5.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Oddziału funkcjonuje system monitoringu.

6.  Szczegółowe reguły i zasady porządkowe oraz sposoby ich egzekwowania spisane są w Ustaleniach Porządkowych Społeczności OKTU. Wszelkie zmiany w ustaleniach wprowadzane są przez społeczność pacjentów  i Zespół Terapeutyczny w zależności od potrzeb.

7.   Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować rozwiązaniem kontraktu i koniecznością opuszczenia Oddziału. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęć i wypisów podejmuje Zespół Terapeutyczny.

 

 

aktualizacja 2023 r.