Regulamin
Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu przy ulicy Tramwajowej 2-4

I Pacjent w czasie pobytu na leczeniu w OTOU ma prawo do korzystania z oferty terapeutycznej ośrodka:

1. Terapia w Ośrodku odbywa się z poszanowaniem praw pacjenta. Niektóre zasady programu terapeutycznego mogą ograniczać niektóre prawa pacjentów w związku z realizowanymi celami terapii.

2. Pacjent jest zapoznawany z programem terapii przez terapeutę indywidualnego.

3. Pacjent ma prawo uzyskać pełną informację dotyczącą pobytu w ośrodku i proponowanej terapii od terapeuty prowadzącego pacjenta lub kierownika ośrodka.

4. Pacjent ma prawo odwołać się od decyzji społeczności w uzasadnionym przypadku na zebraniu klinicznym w każdą środę, wcześniej przedstawiając swój problem terapeucie dyżurnemu. Ostateczną decyzję podejmuje kierownik ośrodka po konsultacji z zespołem terapeutycznym.

5. Wszelkich informacji o pobycie pacjenta udziela kadra terapeutyczna ośrodka, po uzgodnieniu wcześniej z pacjentem zakresu udzielanych informacji.

6. Pacjent zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich zajęciach objętych programem terapeutycznym (spotkania społeczności terapeutycznej, zajęcia terapii grupowej, poranne odprawy, spotkania indywidualne z terapeutą, ergoterapia, zajęcia sportowe, kulturalno-oświatowe, poranna gimnastyka inne). Pacjent uczestniczy w zajęciach ujętych w rozkładzie dnia.

7. Punktualnie zgłasza się na wszystkie przewidziane planem terapii zajęcia.

8. Pacjent zobowiązany jest do przygotowania i omówienia poszczególnych etapów swojej pracy terapeutycznej i ubiegania się o przywileje przysługujące poszczególnym etapom pobytu w ośrodku.

9. Wszystkie osoby obowiązuje zasada dyskrecji, nie rozmawiania o sprawach poruszanych na zajęciach terapeutycznych, spotkaniach społeczności i w innych sytuacjach w ośrodku z osobami spoza społeczności.

10. Przez pierwsze dwa tygodnie pobytu pacjent nie opuszcza ośrodka w związku z okresem adaptacyjnym.

11. W czasie pierwszego miesiąca pobytu w ośrodku pacjent utrzymuje kontakt osobisty, telefoniczny, listowny z członkami rodziny w sposób nie zakłócający jego okresu adaptacyjnego w ośrodku.

12. Po omówieniu pierwszego miesiąca pobytu pacjent ma prawo do kontaktu z osobami z najbliższej rodziny/partnerami w sposób ustalony z terapeutą indywidualnym. Po trzech miesiącach pobytu w ośrodku pacjent może wnioskować o kontakt z bliskimi osobami, które nie są najbliższą rodziną.

13. Po 4,5 miesiącach pobytu pacjent ma prawo wnioskować o przepustkę do 48 godzin. Kolejne przepustki przysługują po upływie miesiąca. Pacjent może wnioskować o dodatkowe przepustki w celu załatwienia spraw niecierpiących zwłoki.

14. Pacjent ma prawo do odwiedzin zgodnie z ustaleniami z terapeutą prowadzącym. Odwiedziny osób bliskich nie mogą kolidować z uczestniczeniem pacjenta w zajęciach terapeutycznych.

15. Sprawy poddawane głosowaniu na spotkaniach społeczności przechodzą większością głosów. W uzasadnionych przypadkach terapeuta dyżurny ma prawo zmienić decyzję społeczności lub wstrzymać jej rozstrzygnięcie do spotkania zespołu terapeutycznego.

II Pacjent w czasie pobytu na leczeniu w OTOU zobowiązuje się do:

1. Utrzymywania całkowitej abstynencji od środków zmieniających nastrój (alkohol, narkotyki, leki nie zalecone przez lekarza ośrodka, „dopalacze”). Nie przestrzeganie powyższej zasady może być związane z rozwiązaniem kontraktu.

2. Nie stosowania zachowań agresywnych, przemocy (agresja fizyczna, jak i słowna, używanie wulgarnego słownictwa, żargonu więziennego) w stosunku do    współpacjentów i personelu.

3. Przyjmowania zleconych przez lekarza leków i zgłaszania się po nie do gabinetu pielęgniarskiego w wyznaczonym czasie.

4. Utrzymywania higieny osobistej, dbania o czystość i ład w pomieszczeniach na terenie Ośrodka.

5. Zobowiązuje się do nie rozmawiania o narkotykach i innych substancjach psychoaktywnych poza zajęciami terapeutycznymi.

6. Pacjent zobowiązuje się do poddawania się kontroli utrzymywania abstynencji od wszelkich środków psychoaktywnych przez personel medyczny i terapeutyczny (badanie alkomatem, testy przesiewowe) oraz osoby pełniące funkcję w SOT (Służba Ochrony Trzeźwości)- reakcja źrenic, oddech.

7. Należytego dbania o sprzęt, z którego korzysta podczas leczenia.

8. Pacjent jest zobowiązany do wywiązywania się z kontraktu terapeutycznego.

9. Wykonywania zaleceń wydawanych przez personel Ośrodka, związanych z leczeniem i pobytem w Ośrodku

III. Pacjentowi w czasie pobytu na terapii w OTOU nie wolno:

1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.

2. Palić papierosy w budynku Ośrodka i innych miejscach poza wyznaczonym miejscem i wyznaczonym czasie. Obowiązuje zakaz palenia papierosów przed śniadaniem.

3. Pacjenci nie mogą przechowywać kawy i herbaty w swoim pokoju. Kawa i herbata są przechowywane w zamkniętej szafce. Kawę i herbatę zasypuje dyżurny SOT.

4. Przebywać w pokojach pacjentów innej płci.

5. Utrzymywać bliskich kontaktów intymnych z innymi pacjentami.