• Home
 • Ośrodek Krótkoterminowej Terapii Uzależnień
 • Komunikat

Komunikat

Od dnia 1 maja 2004 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia granicy.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy §3 i §5 ust 1 i 2.

§ 3. 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien posiadać na pokrycie kosztów leczenia kwotę 300 złotych na każdy dzień pobytu albo jej równowartość w walutach obcych.

2. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów leczenia, są:

 1. oryginał zaproszenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
 2. potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 1. jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych,
 2. ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej, powinien posiadać kwotę 20 złotych na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych, oraz kwotę 300 złotych na pokrycie kosztów leczenia na każdy dzień pobytu albo ich równowartość w walutach obcych.

2. Posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia, o których mowa w ust. 1, może być potwierdzone dokumentem potwierdzającym pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokumentami, które mogą potwierdzić cel przekroczenia granicy przez cudzoziemców, o których mowa w ust. 1, są:

 1. dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych;
 2. dowód wniesienia opłat za pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia;
 3. skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej.

4. Dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, powinien zawierać w szczególności:

 1. dane wystawcy dokumentu, a w szczególności jego nazwę i siedzibę;
 2. dane dotyczące organizatora i realizatora usług turystycznych;
 3. termin oraz miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. szczegółowy wykaz usług turystycznych, a w przypadku wycieczki turystycznej - jej dokładną trasę;
 5. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres cudzoziemca, w przypadku przyjazdu indywidualnego, lub liczbę osób objętych zbiorową imprezą turystyczną;
 6. potwierdzenie opłacenia kosztów usługi turystycznej, z wyszczególnieniem kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz ceny tej usługi.

§ 5. 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach powinien posiadać:

 1. kwotę 1.600 złotych albo jej równowartość w walutach obcych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia przez okres pierwszych 2 miesięcy pobytu na tym terytorium;
 2. kwotę 300 złotych albo jej równowartość w walutach obcych na pokrycie kosztów leczenia na każdy dzień pobytu przez okres miesiąca od dnia wjazdu na to terytorium.

2. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia, są:

 1. zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości nie mniejszej niż określona w ust. 1, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika banku, wystawione najpóźniej na miesiąc przed przekroczeniem granicy;
 2. oryginał zaproszenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
 3. dokument potwierdzający przyznanie stypendium.

3. Posiadanie środków na pokrycie kosztów leczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, może być potwierdzone:

 1. oryginałem zaproszenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
 2. dokumentem potwierdzającym pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dokumentem, który może potwierdzić cel przekroczenia granicy przez cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, jest zaświadczenie o przyjęciu na studia, uczestniczeniu w badaniach naukowych lub szkoleniu.

5. W przypadku gdy z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wynika, że cudzoziemiec podejmuje studia, uczestniczy w badaniach naukowych lub szkoleniu na zasadach odpłatności, jest wymagany także dowód wniesienia opłaty za pierwszy rok nauki lub za cały okres nauki, gdy jest krótszy niż rok, albo potwierdzenie posiadania środków w wysokości wystarczającej do uiszczenia opłaty, wynikającej z tego zaświadczenia.

Drukuj

All for Joomla All for Webmasters